ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

  1. Adatkezelő megnevezése

Fitlife HB (Fábiánkovits Henriett EV.) (továbbiakban: Adatkezelő) jelen nyilatkozatban tájékoztatja a www.fitlife-hb.hu weboldal (a továbbiakban: weboldal) látogatóját (a továbbiakban: ügyfél) a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételével, illetve a weboldal látogatásával összefüggésben kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés során követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1.1 Fábiánkovits Henriett EV. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 9400 Sopron Madách Imre utca 23.

Telefon: + 36 30 5226005

E-mail: fitlifehbsopron@gmail.com

Weboldal: www.fitlife-hb.hu

 

1.2. Az adatfeldolgozó megnevezése

 A fitlife-hb.hu weboldal tárhelyét szolgáltatja: RackForestmely adatkezelő által gyűjtött és kezelt adatokhoz kapcsolódóan kizárólag technikai feladatokat lát el.

Érintett a tárhelyszolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában tájékozódhat személyes adatainak esetleges feldolgozásáról.

 

1.3. További adatfeldolgozó:

Google

Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

www.google.com

  1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Adatkezelő által kínált szolgáltatások igénybevétele során végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete /(2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, továbbá a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR rendelet),

– a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.),

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.),

– valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.).

 

  1. Adatkezelő által követett elvek az adatkezelés során

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

3.1.1. A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az ügyfél számára átláthatóan kezeli.

3.1.2. A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon.

3.1.3. Az Adatkezelő által gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

3.1.4. Az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli, vagy helyesbíti.

3.1.5. Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy az ügyfél csak a személyes adatok kezelési céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

3.1.6. Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

  1. A szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Adatkezelő szolgáltatásait az érintett az alább felsorolt adatainak űrlapon történő felsorolása és Adatkezelő részére e-mailben történő elküldését követően veheti igénybe. Adatkezelő az ügyfél személyes adatait tartalmazó űrlap kitöltését és Adatkezelőnek e-mailben történő elküldését követően feladata ellátása céljából kezeli az ügyfél természetes személyazonosító és egyéb adatait.

4.1.1. A szolgáltatások igénybevételéhez szükséges űrlap tartalmazza a felhasznált személyes adatokat, amelyek az alábbiak:  név, súly, magasság, vércsoport, sportolási-, étkezési szokások, étel allergia/ intolerancia, Hormonális és/ vagy anyagcsere problémák. Adatkezelő feladata ellátásához egész alakos, fehérneműs fotó feltöltése is szükséges.

Az űrlap Adatkezelőnek e-mailben történő elküldésével fogadja el jelen adatvédelmi szabályzatot és hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a jelen szabályzatban foglaltak szerint kezelje az adatait.

4.2. Cookie-k (sütik)

A böngészés során a weboldal a testre szabott kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén egy vagy több cookie-t telepíthet, amely(ek) révén azok böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie-k („sütik”) személyes adatnak nem minősülő, a látogató személyazonosságának beazonosítására nem alkalmas adatok.

cookie információ – Ezen süti célja, hogy megjegyezze a felhasználó beállításait a cookie-kkal kapcsolatban, így egy következő (3 hónapon belüli) látogatás alkalmával már nem jelenik meg a cookie engedélyezésével kapcsolatos figyelmeztetés.

rendszer cookie – Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen
böngészhessék az adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

A látogatóknak lehetősége van a cookie-kat törölni/letiltani a böngészők adatvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos beállítási lehetőségei között.

Látogató tudomásul veszi, hogy a cookie-k beállításainak módosítása korlátozhatja a weboldal működését.

 

Az adatkezelés célja

Adatkezelő az e-mail címet marketing célból, a személyes adatokat kizárólag a feladata ellátásához, a szükséges mértékben és ideig kezeli.

– elektronikus kapcsolattartás;

Adatkezelő az ügyfelek által megadott személyes adatokat nem köteles ellenőrizni. Az ügyfél által megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az adatkezelés időtartama a feladat ellátásának időtartamához igazodik.

4.1.2. Adatkezeléshez való hozzájárulás

A weboldal működéséhez, azon az ügyfél által végrehajtott aktivitásokhoz kapcsolódó napló adatokat az ügyfél által igénybe vett számítógép, illetve más, a weboldal elérésére használt eszköz technikai azonosító adataival – Az Adatkezelő rendszere külső beavatkozás nélkül, automatikusan rögzíti. Ezen adatok rögzítéséhez és kezeléséhez a látogató a weboldal megnyitásával kifejezetten hozzájárul. Adatkezelő tájékoztatja ügyfeleit, hogy a weboldal a látogatottságát méri, azonban azonosítás nélkül.

4.2. Az adatkezelés jogalapja

4.2.1. Az adatkezelés jogalapja az ügyfél 4.1.1. pontban foglalt űrlapot tartalmazó e-mailjenek Adatkezelő részére elküldésével történő önkéntes hozzájárulása.

4.2.2. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az ügyfél az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az ügyfél kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

4.3. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a az ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig tart.

 

  1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

5.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az ügyfél által megadott személyes adatokhoz csak az Adatkezelő férhet hozzá a feladatai ellátása érdekében.

Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem bíz meg, az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi adatfeldolgozási feladatot saját maga végzi el.

 

5.2. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz és kialakítja mindazon eljárásokat, amely a kezelt adatok – technika jelenlegi állása szerint ésszerűen elérhető – legmagasabb szintű biztonságát (az adatok jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás elleni védelmét) garantálja, illetve az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükséges

  1. Az ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

6.1. A tájékoztatás kéréshez való jog 

Az ügyfél az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az tájékoztassa:

– milyen személyes adatait,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél miatt,

– milyen forrásból,

– mennyi ideig kezeli,

– Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Adatkezelő az ügyfél kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az ügyfél által megadott elérhetőségre küldött (elektronikus) levélben teljesíti.

6.2. Helyesbítéshez való jog:

 Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát.

Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött (elektronikus) levélben értesíti.

 

6.3. A törléshez való jog:

Az ügyfél az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatinak törlését.

A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha jogszabály, vagy valamely belső szabályzata a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött (elektronikus) válaszlevélben értesíti.

 

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az ügyfél az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az Adatkezelő csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha az ügyfél:

– úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy

– úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné, jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt.

Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött (elektronikus) levélben értesíti.

6.5. A hozzájárulás visszavonásának joga:

Az ügyfél az 1. pontban alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött  (elektronikus) levélben értesíti.

6.6. Jogorvoslati lehetőség:

6.6.1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

6.6.2. Bírósági jogorvoslat

Az ügyfél a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

  1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Felhasználó hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

  1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelés körülményei megváltozhatnak, továbbá az Adatkezelő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szabályzatot bármikor módosítsa. Adatkezelő a jelen szabályzat módosításáról az ügyfelet email útján értesíti az ügyfél által megadott email elérhetőségén, továbbá a honlapon a változásról tájékoztatást tesz közzé.

Jelen adatvédelmi szabályzat és adatkezelési tájékoztató egyben adatkezelési nyilatkozatnak is minősül.

Harmadik fél természetes személy tulajdonát képező eszköz igénybevétele esetén az adatfelvétel jogszerűségéért a weboldal, illetve az arról elérhető szolgáltatások használója felel. Az ügyfelek által a weboldal, illetve a szolgáltatások eléréséhez, használatához igénybe vett böngészők, egyéb szoftverek és eszközök adatrögzítése és kezelése az Adatkezelő érdek- és felelősségi körén kívül történik, azokért Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Sopron, 2019. február 27.

 

Fábiánkovits Henriett E.V.

Fitlife HB